Pi徠ek, 30 lipiec 2021 
Imieniny:

Program profilaktyczno – wychowawczy szko造 podstawowej

 Program profilaktyczno – wychowawczy szko造 podstawowej

                Gówne problemy wymagaj帷e rozwi您ania: 

 • Podniesienia 鈍iadomo軼i w zakresie unikania ryzykownych zachowa w grupie rówie郾iczej,
 • Wp造w u篡wania substancji energetyzuj帷ych, dopalaczy, narkotyków, alkoholu oraz palenia papierosów na zdrowie i 篡cie,
 • Rozpoznawanie sygnaów 鈍iadcz帷ych o zagro瞠niu zwi您anym z za篡waniem narkotyków.
 • Ró積e formy cyberprzemocy – stalking,
 • Kwalifikacja prawna niektórych zachowa i czynów oraz odpowiedzialno嗆 prawna nieletnich za pope軟iane czyny.
 • Konsekwencje prawne zwi您ane z posiadaniem czy te za篡waniem narkotyków.
 • Wzajemna odpowiedzialno嗆 za bezpiecze雟two w grupie rówie郾iczej – co robi w sytuacjach kryzysowych.
 • Wp造w w豉軼iwego od篡wiania, bezpiecznej aktywno軼i fizycznej i higieny osobistej  na rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i m這dzie篡.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYKTYCZNY W SZKOLE

 Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny jest zgodny ze:

 • Statutem Szko造
 • Koncepcj pracy szko造

Osoby odpowiedzialne za realizacj dzia豉 profilaktycznych: nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, rodzice.

Zadania nauczycieli szko造 podstawowej

 • zwracanie podczas dy簑rów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwy窺zonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,
 • informowanie na bie膨co wychowawców o niew豉軼iwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dy簑ruj帷ych jak pozosta造ch nauczycieli i pracowników szko造,
 • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spo篡wania alkoholu czy niszczenia mienia.
 • wdra瘸nie do 鈍iadomego unikania zagro瞠 oraz kszta速owanie umiej皻no軼i odmawiania i negocjacji,
 • natychmiastowa, zgodna ze Statutem Szko造 reakcja na przejawy agresji rówie郾iczej, przemocy  i zachowania dyskryminacyjne.
 • dawanie przyk豉dów odpowiedzialno軼i, sumienno軼i, umiej皻no軼i rozwi您ywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowa ryzykownych
 • tworzenie okazji do podnoszenia jako軼i czytania

 

 • Zadania wychowawców klasowych
 • pomoc uczniom w rozwi您ywaniu trudno軼i 篡ciowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej maj帷ej na celu u鈍iadomienie uczniom mo磧iwo軼i zwrócenia si z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga,dyrektora szko造,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotycz帷e zachowania si w stosunku do rówie郾ików, osób doros造ch, w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum itp.),
 • wspó逍raca z rodzin – inicjowanie spotka maj帷ych na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,
 • realizacja programów profilaktycznych dotycz帷ych palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania 鈔odków psychoaktywnych, przeciwdzia豉nia agresji , rozwijania umiej皻no軼i interpersonalnych,
 • wprowadzanie zaj耩 redukuj帷ych napi璚ie, relaksacyjnych, zaj耩 鈔ódlekcyjnych,
 • organizacja kole瞠雟kiej pomocy w nauce,
 • kszta速owanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dba這軼i o estetyk klasy, szko造 i otoczenia.,
 • systematyczne informowanie rodziców o post瘼ach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • pomoc w poznawaniu samego siebie i kszta速owaniu po膨danego systemu warto軼i.

 

 • Zadania pedagoga szkolnego
 • pomoc w rozwi您ywaniu problemów wychowawczych,
 • wprowadzanie zewn皻rznych programów profilaktycznych,
 • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udzia貫m policji, psychologa, lekarza,
 • pedagogizacja rodziców.

 

 • Zadania rodziców
 • Maj帷 na uwadze, 瞠 wychowanie dzieci to gówne zadanie rodziców, a nauczyciele wspieraj ich w dziedzinie wychowania, ustalono nast瘼uj帷e zadania dla rodziców :
  • ka盥y rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywa這 w豉軼iw kultur osobist oraz sumiennie realizowa這 obowi您ek szkolny.
  • rodzice utrzymuj regularny kontakt z wychowawc klasy, a w razie potrzeby  z pedagogiem szkolnym b康 Dyrektorem /zast瘼c/ Szko造 w celu zapobiegania niew豉軼iwym zachowaniom.
  • rodzice bior udzia w przedsi瞝zi璚iach organizowanych przez szko喚 maj帷ych na celu doskonalenie metod wychowawczych.
  • rodzice uczniów sprawiaj帷ych szczególne trudno軼i wychowawcze winni kontaktowa si ze szko陰 w ka盥ym przypadku stwierdzenia naruszenia obowi您uj帷ych norm i zasad oraz wspólnie znajdowa sposoby rozwi您ywania problemów.

 

 

 Cele szczegó這we programu

Zwi瘯szenie bezpiecze雟twa uczniów na terenie szko造 i poza ni

 

- Tworzenie warunków do kszta速owania zachowa sprzyjaj帷ych zdrowiu i bezpiecze雟twu dzieci  na drodze i w szkole.

- Zapoznanie uczniów z regulaminem szko造 oraz szczegó這wymi kryteriami ocen zachowania.

- Bezpiecze雟two uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

- Uwra磧iwienie uczniów na zagro瞠nia podczas drogi do i ze szko造.

- Systematyczne uwra磧iwianie uczniów na sytuacje stwarzaj帷e zagro瞠nie.

- Uczenie zasad post瘼owania w sytuacjach zagro瞠nia: powód,  po瘸r, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym.

- Uwzgl璠nienie profilaktyki uzale積ie: problem narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne.

 

Eliminacja  zachowa agresywnych i przemocy w szkole

 

- Diagnoza poziomu bezpiecze雟twa w szkole.

- U鈍iadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzi.

- Wdra瘸nie dzia豉 na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kszta速owanie umiej皻no軼i asertywnych.

- Kszta速owanie umiej皻no軼i zast瘼owania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.

- Kszta速owanie postaw troski o bezpiecze雟two w豉sne i innych.

-Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowa prospo貫cznych i antydyskryminacyjnych.

- Pedagogizacja rodziców.

 

Rozwijanie umiej皻no軼i wspó鹵ycia spo貫cznego

 

Przedstawienie zasad i regu wspó鹵ycia w klasie i szkole.

- Edukacja prawna uczniów.

- Uwra磧iwianie uczniów na potrzeby innych.

-Uwra磧iwienie uczniów na akceptacj odmienno軼i.

-Kszta速owanie postaw tolerancyjnych i antydyskryminacyjnych.

- Integrowanie spo貫czno軼i klasowej i szkolnej.

 

Rozszerzenie dzia豉 na rzecz propagowania zdrowego trybu 篡cia

 

- Propagowanie zdrowego trybu 篡cia.

- Popularyzacja aktywnych sposobów sp璠zania wolnego czasu.

- U鈍iadomienie konieczno軼i zachowania higieny i ergonomii pracy.

- Kszta速owanie nawyków dbania o zdrowie i higien osobist.

 - Poszerzanie zainteresowa i wiedzy ucznia.

 

Profilaktyka uzale積ie

 

Kszta速owanie postawy asertywnej.

- Profilaktyka palenia papierosów.

- Profilaktyka picia alkoholu.

- Profilaktyka narkomanii (w tym dopalaczy), lekomanii, uzale積ienia od komputera.

- Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

-Wdra瘸nie wybranych programów profilaktycznych.

 

Podejmowanie dzia豉 maj帷ych  na celu wzmocnienie motywacji do w豉snego rozwoju

 

- U鈍iadomienie uczniowi jego mocnych stron i mo磧iwo軼i.

- Rozwijanie indywidualnych zainteresowa uczniów.

- Wskazywanie po膨danych wzorców zachowa.

- Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów.

- Pomoc uczniom w przezwyci篹aniu w豉snych trudno軼i i ogranicze.

-Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

- Rozwijanie umiej皻no軼i rozpoznawania i ujawniania swoich uczu i emocji.

 

Wdra瘸nie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 

- Poszerzenie wiedzy dotycz帷ej sytuacji trudnych.

- Wdra瘸nie zachowa asertywnych.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie z w豉snymi ograniczeniami.

- Kszta速owanie umiej皻no軼i szukania pomocy.

 

Dzia豉nia zmierzaj帷e do podniesienia stanu czytelnictwa w szkole:

-Zakup ciekawych ksi捫ek do biblioteki szkolnej

-Organizacja konkursów z zakresu lektur szkolnych oraz beletrystyki

-Gazetki klasowe i szkolne na temat lektur

-Kontrola stanu czytelnictwa w klasach

 

 

 

Forma realizacji:

 1. godziny wychowawcze
 2. lekcje
 3. zaj璚ia z pedagogiem
 4. zaj璚ia warsztatowe z udzia貫m specjalistów
 5. zaj璚ia pozalekcyjne
 6. zaj璚ia w 鈍ietlicy
 7. uroczysto軼i szkolne
 8. konkursy

 

Metody pracy:

pogadanki, dyskusje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, treningi,  zabawy psychologiczne, ankiety, konkursy, obserwacje, wywiady , rozmowy indywidualne i grupowe.

 

 

PLAN  DZIAx

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Poznanie 鈔odowiska rodzinnego uczniów

- ankieta diagnozuj帷a dla wychowawców

- sporz康zenie list uczniów, potrzebuj帷ych pomocy

-rozmowy z uczniami i rodzicami, sporz康zenie listy najistotniejszych potrzeb

- wywiady 鈔odowiskowe

-wizyty domowe (w razie potrzeby)

- wspó逍raca z MOPS, s康em, policj

 

wychowawcy  klas (przekazuj informacje pedagogowi )

Zasady bezpiecze雟twa
w szkole, domu, podczas sp璠zania wolnego czasu

 

 

Zasady bezpiecze雟twa w ruchu drogowym

- 1) zaj璚ia w kl.0 – VI z wychowawc:

- bezpiecze雟two w drodze do i ze szko造

- zasady przebywania na terenie szko造

-regulamin zachowania si podczas przerw

- 2) u鈍iadomienie zasad prawid這wego zachowania ucznia w ruchu drogowym, realizowane na lekcjach wychowania technicznego w kl. IV

wychowawcy klas

nauczyciel wychowania komunikacyjnego

koordynator ds. bezpiecze雟twa

Zapobieganie agresji s這wnej i fizycznej

 

Nabycie umiej皻no軼i konstruktywnego rozwi您ywania konfliktów

- spotkania klas z pedagogiem,

- zaj璚ia integracyjne w klasach

- zaj璚ia z komunikacji interpersonalnej

- zaj璚ia na temat rodzaju emocji i umiej皻nego ich rozpoznawania

- ukazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia stresu

-zaj璚ia na temat negatywnych konsekwencji agresji

- odpowiedzialno嗆 prawna uczniów – zaj璚ia z udzia貫m kuratora s康owego lub pracownikiem policji

- wyjazdy klasowe, wycieczki ( teatr, muzeum, warsztaty, wycieczka turystyczna)

- pedagog

- wychowawcy

 

Rozwój intelektualny ucznia

Doradztwo zawodowe

 - odkrywanie swoich uzdolnie, mo磧iwo軼i i w豉snej indywidualno軼i,

-przygotowywanie do kszta販enia przez ca貫 篡cie (samokszta販enia)

 – kszta速owanie zami這wania do dociekania prawdy i fascynacji pi瘯nem

budzenie ciekawo軼i poznawczej,

-rozwijanie kreatywnego my郵enia,

 - kszta速owanie umiej皻no軼i selekcji, syntezy i analizy informacji oraz umiej皻no軼i samodzielnego poszukiwania 廝óde informacji,

 -pomoc w odkrywaniu w豉snych mo磧iwo軼i, predyspozycji i ich twórczym rozwijaniu,

-poznawanie swoich zainteresowa i hobby,

- praca nad sob, doskonalenie swoich umiej皻no軼i,

- nauka autoprezentacji ( np. przedstawianie siebie w formie plastycznej, w piosence, wierszu, prozie),

-rozumienie znaczenia wiedzy dla w豉snego rozwoju, 鈍iadomo嗆 wp造wu naszej wiedzy i umiej皻no軼i na przysz貫, doros貫 篡cie,

-nauka pracy w grupie,

nauka rozwi您ywania problemów w sposób twórczy, szukanie sojuszników,

-ukazanie mo磧iwo軼i realizowania si w ró積ych zawodach,

-planowanie w豉snej przysz這軼i, kariery zawodowej,

 -nabycie umiej皻no軼i dokonywania samokontroli i samooceny,

- wychowawcy klas

- nauczyciele

-pedagog

-doradca zawodowy

-psycholog

- pracownik poradni PPP

Edukacja w陰czaj帷a uczniów niepe軟osprawnych

 - opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami o niepe軟osprawno軼i

 - dokonanie analizy wewn徠rzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowych systemów oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostosowywanie wymaga edukacyjnych do opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 -stworzenie uczniom niepe軟osprawnym warunków prawid這wego rozwoju;

 - wychowawcy

- oligifrenopedagodzy

 - zespó ds. pomocy PPP

 - nauczyciele

Uczestnictwo w kulturze

 - wystawy prezentuj帷e dorobek kulturowy, 

- wyprawy do muzeów i galerii,

 - czytanie ró積ych tekstów kultury i ich interpretacja, 

- tworzenie tradycji klasowych, 

- prezentacje okazjonalnej twórczo軼i dzieci璚ej (np. Dzie Matki, Babci),

- kultywowanie tradycji  rodzinnej,

 - podtrzymywanie tradycji szko造, (kronika szko造) strona WWW,

 - wspó逝dzia rodziców w imprezach szkolnych i klasowych

- nauczyciele

-wychowawcy

-bibliotekarz

-szkolny plastyk

Rozwijanie kompetencji czytelniczych

 - organizacja lekcji bibliotecznych np.  „Internet i jego rola w kszta販eniu”,

-promowanie nowo軼i wydawniczych,

 -wzbogacanie biblioteki o nowe pozycje lektur,  - organizowanie poranków z audiobookiem w czytelni szkolnej, lekcji czytania w 鈍ietlicy i na zaj璚iach dodatkowych,

organizowanie wyj嗆 kulturalnoo鈍iatowych w celu poszerzenia wiedzy i umiej皻no軼i z ró積ych dziedzin 篡cia,

 -udzia uczniów w 安iatowym Dniu Postaci z Bajek,  - zorganizowanie obchodów 安iatowego Dnia Ksi捫ki i Praw Autorskich,

-  zorganizowanie obchodów Mi璠zynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych

 - bibliotekarz

- nauczyciele

-wychowawcy

砰cie w rodzinie

 - obchody na terenie szko造  „Dnia Babci”, „Dnia Dziadka”, „Dnia Matki”, „Dnia Ojca” itp,

 -uj璚ie podczas godzin wychowawczych tematyki zwi您anej z tradycjami rodzinnymi, 

- cykle spotka z piel璕niark i lekarzem, 

 -spotkania organizowane przez psychologa i pedagoga, · wspó逍raca z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny, Miejskim O鈔odkiem Pomocy Spo貫cznej (spotkania z rodzicami, prelekcje, pogadanki),

 -praca wychowawcza na podstawie tekstów i przyk豉dów literackich,

 -  wspó逍raca z Rad Rodziców,

 -pogadanka, rozmowa nauczaj帷a na zaj璚iach j瞛yka polskiego, historii, przyrody, wykonanie drzewa genealogicznego

 - wychowawcy

 - pedagog

 - nauczyciele

Zapobieganie uzale積ieniom

Propagowanie zdrowego stylu 篡cia

 - przygotowanie prezentacji, gazetek itp. „Dbaj o bezpiecze雟two swoje i innych”, „Bezpieczne ferie”,

  -  zorganizowanie „Dni kultury zdrowotnej”,  

- obj璚ie uczniów opiek medyczn,

 -cykle spotka z piel璕niark,

 -  propagowanie w鈔ód rodziców i uczniów wiedzy zwi您anej z higien g這wy (przygotowanie materiaów edukacyjnych, broszurki, ulotki, pogadanki w klasach oraz podczas zebra z rodzicami),

 -przeprowadzenie diagnozy zagro瞠 kl. IV-VI na temat problemów uzale積ie w鈔ód dzieci i m這dzie篡,  wdra瘸nie programów profilaktycznych („Mamo, tato nie pal”,

 -  podejmowanie dzia豉 dotycz帷ych promocji zdrowia,

 - w陰czanie si w ogólnopolskie akcje profilaktyki zdrowotnej (np. Dzie bez papierosa, 安iatowy Dzie Walki z AIDS),

 - kontynuacja programów proekologicznych (np. Sprz徠anie 鈍iata, Dzie Ziemi, 安iatowy Dzie Wody- happening),

 -programy artystyczne o charakterze ekologicznym,  - ogólnoszkolne i mi璠zyszkolne zawody sportowe,  -organizowanie pozalekcyjnych zaj耩 sportowych,

  - organizowanie Dnia Sportu,

 - organizowanie wycieczek krajoznawczych,

 - nauczyciele

-wychowawcy

- pedagog

 - piel璕niarka

Stop cyberprzemocy

 - organizowanie zaj耩  zwi您anych z zagro瞠niami p造n帷ymi z Internetu,

- poznanie zasad Netykiety,

 - opracowanie i wdra瘸nie zasad korzystania z telefonów, portali spo貫czno軼iowych oraz komunikatorów w szkole i poza ni,

 - udzia w przedstawieniach profilaktycznych po陰czony z dyskusj,

 - wykonanie gazetki szkolnej

 - wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog

 

 

Liczba ods這n: 4456

Publiczna Szko豉 Podstawowa

J璠rzej闚 63
49-200 Grodk闚
      tel.: 77 415 80 18; tel./fax: 77 415 80 25
adres e-mail szko造: sekretariat@pzsjedrzejow.grodkow.pl
 

 

 

 • Data aktualizacji: 2018-11-07 15:04:22
 • Licznik odwiedzin: 1369114