Piątek, 14 sierpień 2020 
Imieniny:

Program profilaktyczno – wychowawczy szkoły podstawowej

 Program profilaktyczno – wychowawczy szkoły podstawowej

                Główne problemy wymagające rozwiązania: 

 • Podniesienia świadomości w zakresie unikania ryzykownych zachowań w grupie rówieśniczej,
 • Wpływ używania substancji energetyzujących, dopalaczy, narkotyków, alkoholu oraz palenia papierosów na zdrowie i życie,
 • Rozpoznawanie sygnałów świadczących o zagrożeniu związanym z zażywaniem narkotyków.
 • Różne formy cyberprzemocy – stalking,
 • Kwalifikacja prawna niektórych zachowań i czynów oraz odpowiedzialność prawna nieletnich za popełniane czyny.
 • Konsekwencje prawne związane z posiadaniem czy też zażywaniem narkotyków.
 • Wzajemna odpowiedzialność za bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej – co robić w sytuacjach kryzysowych.
 • Wpływ właściwego odżywiania, bezpiecznej aktywności fizycznej i higieny osobistej  na rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYKTYCZNY W SZKOLE

 Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny jest zgodny ze:

 • Statutem Szkoły
 • Koncepcją pracy szkoły

Osoby odpowiedzialne za realizację działań profilaktycznych: nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, rodzice.

Zadania nauczycieli szkoły podstawowej

 • zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,
 • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
 • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
 • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • natychmiastowa, zgodna ze Statutem Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy  i zachowania dyskryminacyjne.
 • dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych
 • tworzenie okazji do podnoszenia jakości czytania

 

 • Zadania wychowawców klasowych
 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga,dyrektora szkoły,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum itp.),
 • współpraca z rodziną – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,
 • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania środków psychoaktywnych, przeciwdziałania agresji , rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,
 • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
 • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

 • Zadania pedagoga szkolnego
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych,
 • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza,
 • pedagogizacja rodziców.

 

 • Zadania rodziców
 • Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania dla rodziców :
  • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
  • rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby  z pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem /zastępcą/ Szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
  • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
  • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

 

 Cele szczegółowe programu

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią

 

- Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.

- Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania.

- Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

- Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

- Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

- Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź,  pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym.

- Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne.

 

Eliminacja  zachowań agresywnych i przemocy w szkole

 

- Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

- Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

- Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

- Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.

- Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.

-Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i antydyskryminacyjnych.

- Pedagogizacja rodziców.

 

Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego

 

Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.

- Edukacja prawna uczniów.

- Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

-Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności.

-Kształtowanie postaw tolerancyjnych i antydyskryminacyjnych.

- Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

 

Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

 

- Propagowanie zdrowego trybu życia.

- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

- Uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy.

- Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

 - Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia.

 

Profilaktyka uzależnień

 

Kształtowanie postawy asertywnej.

- Profilaktyka palenia papierosów.

- Profilaktyka picia alkoholu.

- Profilaktyka narkomanii (w tym dopalaczy), lekomanii, uzależnienia od komputera.

- Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

-Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych.

 

Podejmowanie działań mających  na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju

 

- Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

- Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

- Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

- Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów.

- Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

-Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

 

Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 

- Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

- Wdrażanie zachowań asertywnych.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami.

- Kształtowanie umiejętności szukania pomocy.

 

Działania zmierzające do podniesienia stanu czytelnictwa w szkole:

-Zakup ciekawych książek do biblioteki szkolnej

-Organizacja konkursów z zakresu lektur szkolnych oraz beletrystyki

-Gazetki klasowe i szkolne na temat lektur

-Kontrola stanu czytelnictwa w klasach

 

 

 

Forma realizacji:

 1. godziny wychowawcze
 2. lekcje
 3. zajęcia z pedagogiem
 4. zajęcia warsztatowe z udziałem specjalistów
 5. zajęcia pozalekcyjne
 6. zajęcia w świetlicy
 7. uroczystości szkolne
 8. konkursy

 

Metody pracy:

pogadanki, dyskusje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, treningi,  zabawy psychologiczne, ankiety, konkursy, obserwacje, wywiady , rozmowy indywidualne i grupowe.

 

 

PLAN  DZIAŁAŃ

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Poznanie środowiska rodzinnego uczniów

- ankieta diagnozująca dla wychowawców

- sporządzenie list uczniów, potrzebujących pomocy

-rozmowy z uczniami i rodzicami, sporządzenie listy najistotniejszych potrzeb

- wywiady środowiskowe

-wizyty domowe (w razie potrzeby)

- współpraca z MOPS, sądem, policją

 

wychowawcy  klas (przekazują informacje pedagogowi )

Zasady bezpieczeństwa
w szkole, domu, podczas spędzania wolnego czasu

 

 

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- 1) zajęcia w kl.0 – VI z wychowawcą:

- bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły

- zasady przebywania na terenie szkoły

-regulamin zachowania się podczas przerw

- 2) uświadomienie zasad prawidłowego zachowania ucznia w ruchu drogowym, realizowane na lekcjach wychowania technicznego w kl. IV

wychowawcy klas

nauczyciel wychowania komunikacyjnego

koordynator ds. bezpieczeństwa

Zapobieganie agresji słownej i fizycznej

 

Nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

- spotkania klas z pedagogiem,

- zajęcia integracyjne w klasach

- zajęcia z komunikacji interpersonalnej

- zajęcia na temat rodzaju emocji i umiejętnego ich rozpoznawania

- ukazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia stresu

-zajęcia na temat negatywnych konsekwencji agresji

- odpowiedzialność prawna uczniów – zajęcia z udziałem kuratora sądowego lub pracownikiem policji

- wyjazdy klasowe, wycieczki ( teatr, muzeum, warsztaty, wycieczka turystyczna)

- pedagog

- wychowawcy

 

Rozwój intelektualny ucznia

Doradztwo zawodowe

 - odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności,

-przygotowywanie do kształcenia przez całe życie (samokształcenia)

 – kształtowanie zamiłowania do dociekania prawdy i fascynacji pięknem

budzenie ciekawości poznawczej,

-rozwijanie kreatywnego myślenia,

 - kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy informacji oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania źródeł informacji,

 -pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i ich twórczym rozwijaniu,

-poznawanie swoich zainteresowań i hobby,

- praca nad sobą, doskonalenie swoich umiejętności,

- nauka autoprezentacji ( np. przedstawianie siebie w formie plastycznej, w piosence, wierszu, prozie),

-rozumienie znaczenia wiedzy dla własnego rozwoju, świadomość wpływu naszej wiedzy i umiejętności na przyszłe, dorosłe życie,

-nauka pracy w grupie,

nauka rozwiązywania problemów w sposób twórczy, szukanie sojuszników,

-ukazanie możliwości realizowania się w różnych zawodach,

-planowanie własnej przyszłości, kariery zawodowej,

 -nabycie umiejętności dokonywania samokontroli i samooceny,

- wychowawcy klas

- nauczyciele

-pedagog

-doradca zawodowy

-psycholog

- pracownik poradni PPP

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 - opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności

 - dokonanie analizy wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowych systemów oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostosowywanie wymagań edukacyjnych do opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 -stworzenie uczniom niepełnosprawnym warunków prawidłowego rozwoju;

 - wychowawcy

- oligifrenopedagodzy

 - zespół ds. pomocy PPP

 - nauczyciele

Uczestnictwo w kulturze

 - wystawy prezentujące dorobek kulturowy, 

- wyprawy do muzeów i galerii,

 - czytanie różnych tekstów kultury i ich interpretacja, 

- tworzenie tradycji klasowych, 

- prezentacje okazjonalnej twórczości dziecięcej (np. Dzień Matki, Babci),

- kultywowanie tradycji  rodzinnej,

 - podtrzymywanie tradycji szkoły, (kronika szkoły) strona WWW,

 - współudział rodziców w imprezach szkolnych i klasowych

- nauczyciele

-wychowawcy

-bibliotekarz

-szkolny plastyk

Rozwijanie kompetencji czytelniczych

 - organizacja lekcji bibliotecznych np.  „Internet i jego rola w kształceniu”,

-promowanie nowości wydawniczych,

 -wzbogacanie biblioteki o nowe pozycje lektur,  - organizowanie poranków z audiobookiem w czytelni szkolnej, lekcji czytania w świetlicy i na zajęciach dodatkowych,

organizowanie wyjść kulturalnooświatowych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin życia,

 -udział uczniów w Światowym Dniu Postaci z Bajek,  - zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,

-  zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych

 - bibliotekarz

- nauczyciele

-wychowawcy

Życie w rodzinie

 - obchody na terenie szkoły  „Dnia Babci”, „Dnia Dziadka”, „Dnia Matki”, „Dnia Ojca” itp,

 -ujęcie podczas godzin wychowawczych tematyki związanej z tradycjami rodzinnymi, 

- cykle spotkań z pielęgniarką i lekarzem, 

 -spotkania organizowane przez psychologa i pedagoga, · współpraca z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (spotkania z rodzicami, prelekcje, pogadanki),

 -praca wychowawcza na podstawie tekstów i przykładów literackich,

 -  współpraca z Radą Rodziców,

 -pogadanka, rozmowa nauczająca na zajęciach języka polskiego, historii, przyrody, wykonanie drzewa genealogicznego

 - wychowawcy

 - pedagog

 - nauczyciele

Zapobieganie uzależnieniom

Propagowanie zdrowego stylu życia

 - przygotowanie prezentacji, gazetek itp. „Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych”, „Bezpieczne ferie”,

  -  zorganizowanie „Dni kultury zdrowotnej”,  

- objęcie uczniów opieką medyczną,

 -cykle spotkań z pielęgniarką,

 -  propagowanie wśród rodziców i uczniów wiedzy związanej z higieną głowy (przygotowanie materiałów edukacyjnych, broszurki, ulotki, pogadanki w klasach oraz podczas zebrań z rodzicami),

 -przeprowadzenie diagnozy zagrożeń kl. IV-VI na temat problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży,  wdrażanie programów profilaktycznych („Mamo, tato nie pal”,

 -  podejmowanie działań dotyczących promocji zdrowia,

 - włączanie się w ogólnopolskie akcje profilaktyki zdrowotnej (np. Dzień bez papierosa, Światowy Dzień Walki z AIDS),

 - kontynuacja programów proekologicznych (np. Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Światowy Dzień Wody- happening),

 -programy artystyczne o charakterze ekologicznym,  - ogólnoszkolne i międzyszkolne zawody sportowe,  -organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

  - organizowanie Dnia Sportu,

 - organizowanie wycieczek krajoznawczych,

 - nauczyciele

-wychowawcy

- pedagog

 - pielęgniarka

Stop cyberprzemocy

 - organizowanie zajęć  związanych z zagrożeniami płynącymi z Internetu,

- poznanie zasad Netykiety,

 - opracowanie i wdrażanie zasad korzystania z telefonów, portali społecznościowych oraz komunikatorów w szkole i poza nią,

 - udział w przedstawieniach profilaktycznych połączony z dyskusją,

 - wykonanie gazetki szkolnej

 - wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog

 

 

Liczba odsłon: 3882

Publiczna Szkoła Podstawowa

Jędrzejów 63
49-200 Grodków
      tel.: 77 415 80 18; tel./fax: 77 415 80 25
adres e-mail szkoły: sekretariat@pzsjedrzejow.grodkow.pl
 

 

 

 • Data aktualizacji: 2018-11-07 15:04:22
 • Licznik odwiedzin: 1251946