Biblioteka


Godziny otwarcia 
      biblioteki

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

  

poniedziałek         8.45 - 16.00

wtorek                  7.30 - 14.00 

środa                    8.00 - 15.00  

czwartek                8.45 - 13.45        

piątek                   8.45 - 13.00 

 

 

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Jędrzejowie oraz mieszkańcy gminy Grodków.

Biblioteka udostępnia książki i inne źródła informacji, różnorodne pod względem treści, na miejsu i na zewnątrz biblioteki.

Biblioteka gromadzi również podręczniki, pomoce naukowe i materiały metodyczne.

  


 

Nowa warstwa...
Nowa warstwa...

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów Edukacyjnych zakupionych z dotacji celowej

 

 


Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów Edukacyjnych zakupionych

z dotacji celowej

ROZDZIAŁ I

 

Zadania biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

               a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową,
               b)   zapewnia dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych  mających postać                                      elektroniczną,
               c)   przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe.

     3.Przed rozpoczęciem roku szkolnego (lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika) do obiegu      szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów    ćwiczeniowych dla każdego ucznia.

                  ROZDZIAŁ II                           

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie  stosownego protokołu  i wpisane do Księgi inwentarzowej podręczników.
 2. Podręczniki oraz materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

ROZDZIAŁ III

Udostępnianie podręczników

     

§ 1 Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 i latach kolejnych, zgodnie z harmonogramem wprowadzania  bezpłatnych podręczników.
 2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

 

§ 2 Okres trwania wypożyczenia

 

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są :

a) dla uczniów klas I-III SP - poszczególne części podręcznika na czas pracy z daną  częścią. Termin zwrotu po zakończeniu  pracy z daną częścią podręcznika.

b)  dla uczniów klas IV-VI SP i I-III gimnazjum na okres 10 miesięcy. Ostateczny termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

     3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.

     4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

§ 3 Procedura wypożyczania podręcznika

 

1.  Podręczniki dla klas I-III szkoły podstawowej

 

a) Bibliotekarz szkolny:

 

 

 b) Wychowawca klasy:

 

2.  Podręczniki dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

         

a)    Uczniowie samodzielnie pobierają zestaw podręczników w bibliotece szkolnej w obecności wychowawcy klasy i podpisują ich odbiór w protokole.

b)   Wychowawca klasy zobowiązany jest:

 

ROZDZIAŁ IV

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

 

§ 1 Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 

 

 1. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych,  uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania                 i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek  notatek, rysunków, zaznaczeń.
 3. Wypożyczone podręczniki muszą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
 4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 5. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.
 6. Biorący do używania, tj. rodzic ucznia/ uczeń , otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku. 
 7. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić o ile zaistnieje taka potrzeba, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.). 
 8. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki  najpóźniej w dniu przerwania nauki w szkole.

 

§ 2 Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika

lub materiału edukacyjnego

 

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 3 Zakres odpowiedzialności

 

 1. Uczeń/Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia/zniszczenia lub niezwrócenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  w tym zniszczenia /uszkodzenia nieujawnione w chwili wypożyczenia.

 

2. W przypadku niezwrócenia, znacznego uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub/i materiału edukacyjnego przez ucznia,  w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do:

a)      odkupienia  podręcznika lub materiału edukacyjnego przeznaczonego dla uczniów klas  IV -VI szkoły podstawowej, I - III gimnazjum,

b)      odkupienia podręcznika do nauczania języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej,

c)      zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej  i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Należną kwotę rodzic / prawny opiekun wpłaca na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej.   Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Numer konta dostępny w bibliotece szkolnej

   3.Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów          edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupieniem całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

  4.Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

  5.Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do biblioteki szkolnej kopii dowodu wpłaty za uszkodzony/niezwrócony podręcznik najpóźniej w dniu zakończenia szkoły.

6.Rodzic zobowiązany jest dostarczenia do biblioteki odkupionego podręcznika przed zakończeniem danego roku szkolnego.

 

§ 4 Zwrot podręczników

 

 1. Uczniowie klas I-III SP w terminie wskazanym przez nauczyciela, uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą klasy i zwracają poszczególne części podręczników po zakończeniu pracy z nimi. Zwrotu ostatnich części należy dokonać ostatecznie na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

      2.Uczniowie klas IV-VI SP oraz gimnazjum zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych dokonują                      samodzielnie i potwierdzają podpisem w protokole.

      3.Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika,          określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.

  

Rozdział V

INWENTARYZACJA

 

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu.
 3. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

                           

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
 2. Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 3. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu biblioteki na każde ich życzenie.
 4. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 5. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 6. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

                                                                                                          

   

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PZSJedrzejow
e-mail: pzsjedrzejow@grodkow.pl
Data publikacji: 2015-09-01 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-16 21:37Aktualizacja dokonana przez: