Biblioteka


Godziny otwarcia 
      biblioteki

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

  

poniedziałek         8.45 - 16.00

wtorek                  7.30 - 14.00 

środa                    8.00 - 15.00  

czwartek                8.45 - 13.45        

piątek                   8.45 - 13.00 

 

 

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Jędrzejowie oraz mieszkańcy gminy Grodków.

Biblioteka udostępnia książki i inne źródła informacji, różnorodne pod względem treści, na miejsu i na zewnątrz biblioteki.

Biblioteka gromadzi również podręczniki, pomoce naukowe i materiały metodyczne.

  


 

Nowa warstwa...
Nowa warstwa...

DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

            Zachęcamy Państwa do głośnego czytania dzieciom.  To od Was najbardziej zależy przyszłość Waszych pociech. Jeśli chcecie, by dziecko odnosiło sukcesy w szkole, a potem w życiu dorosłym, czytajcie  swoim dzieciom.

            Badania dowiodły, że codzienne czytanie dziecku już od urodzenia buduje mocną więź między rodzicami  i  dzieckiem. Ale korzyści  jest znacznie więcej.

Czy wiedzą Państwo, że głośne czytanie dziecku przez

20 minut dziennie:

 

            Mając świadomość jak wieki wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka ma czytanie, podejmujemy w szkole działania, które rozwiną zainteresowania czytelnicze wśród naszych uczniów. Należą do nich:

W ramach programu:
            - raz w tygodniu dzieci  przychodzą do biblioteki, gdzie nauczyciel - bibliotekarz czyta             dzieciom oraz uczy korzystania z jej zbiorów,

            - w salach przedszkolnych tworzymy kąciki czytelnicze,

            -  ułatwiamy wypożyczanie książek przedszkolakom, które pod opieką nauczyciela -                bibliotekarza odwiedzają bibliotekę oraz są odprowadzane przez niego do klasy,

            - organizujemy mini-konkursy czytelnicze i plastyczne.

Już  24 przedszkolaków to czytelnicy szkolnej biblioteki !!!

            - zakup nowości wydawniczych,

         - organizacja spotkań z autorami książek dla dzieci i młodzieży.    

 

 Pamiętajmy! Najlepszym wzorem czytelniczym dla dzieci jesteśmy my, dorośli.

Dlatego zachęcam również Was, Drodzy Rodzice, do czytania i wypożyczania książek.                       W naszej szkolnej bibliotece znajduje się księgozbiór Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej                 w Grodkowie, która systematycznie wzbogaca zbiory dla czytelników dorosłych. 

Znajdziecie tu min.:

            - powieści obyczajowe ,
            -powieści sensacyjne i kryminalne,
            - książki o tematyce podróżniczej.

Tylko wspólnym zaangażowaniem przyczynimy się do sukcesu dzieci!!!

*  informacje na temat wpływu czytania na rozwój dziecka zostały opracowane przez Fundację  ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom oraz zaczerpnięte ze strony  www.calapolskaczytadzieciom.pl .

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PZSJedrzejow
e-mail: pzsjedrzejow@grodkow.pl
Data publikacji: 2016-09-30 21:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-30 22:24Aktualizacja dokonana przez:

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów Edukacyjnych zakupionych z dotacji celowej

 

 


Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów Edukacyjnych zakupionych

z dotacji celowej

ROZDZIAŁ I

 

Zadania biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

               a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową,
               b)   zapewnia dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych  mających postać                                      elektroniczną,
               c)   przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe.

     3.Przed rozpoczęciem roku szkolnego (lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika) do obiegu      szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów    ćwiczeniowych dla każdego ucznia.

                  ROZDZIAŁ II                           

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie  stosownego protokołu  i wpisane do Księgi inwentarzowej podręczników.
 2. Podręczniki oraz materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

ROZDZIAŁ III

Udostępnianie podręczników

     

§ 1 Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 i latach kolejnych, zgodnie z harmonogramem wprowadzania  bezpłatnych podręczników.
 2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

 

§ 2 Okres trwania wypożyczenia

 

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są :

a) dla uczniów klas I-III SP - poszczególne części podręcznika na czas pracy z daną  częścią. Termin zwrotu po zakończeniu  pracy z daną częścią podręcznika.

b)  dla uczniów klas IV-VI SP i I-III gimnazjum na okres 10 miesięcy. Ostateczny termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

     3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.

     4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

§ 3 Procedura wypożyczania podręcznika

 

1.  Podręczniki dla klas I-III szkoły podstawowej

 

a) Bibliotekarz szkolny:

 

 

 b) Wychowawca klasy:

 

2.  Podręczniki dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

         

a)    Uczniowie samodzielnie pobierają zestaw podręczników w bibliotece szkolnej w obecności wychowawcy klasy i podpisują ich odbiór w protokole.

b)   Wychowawca klasy zobowiązany jest:

 

ROZDZIAŁ IV

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

 

§ 1 Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 

 

 1. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych,  uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania                 i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek  notatek, rysunków, zaznaczeń.
 3. Wypożyczone podręczniki muszą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
 4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 5. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.
 6. Biorący do używania, tj. rodzic ucznia/ uczeń , otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku. 
 7. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić o ile zaistnieje taka potrzeba, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.). 
 8. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki  najpóźniej w dniu przerwania nauki w szkole.

 

§ 2 Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika

lub materiału edukacyjnego

 

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 3 Zakres odpowiedzialności

 

 1. Uczeń/Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia/zniszczenia lub niezwrócenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  w tym zniszczenia /uszkodzenia nieujawnione w chwili wypożyczenia.

 

2. W przypadku niezwrócenia, znacznego uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub/i materiału edukacyjnego przez ucznia,  w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do:

a)      odkupienia  podręcznika lub materiału edukacyjnego przeznaczonego dla uczniów klas  IV -VI szkoły podstawowej, I - III gimnazjum,

b)      odkupienia podręcznika do nauczania języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej,

c)      zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej  i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Należną kwotę rodzic / prawny opiekun wpłaca na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej.   Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Numer konta dostępny w bibliotece szkolnej

   3.Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów          edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupieniem całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

  4.Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

  5.Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do biblioteki szkolnej kopii dowodu wpłaty za uszkodzony/niezwrócony podręcznik najpóźniej w dniu zakończenia szkoły.

6.Rodzic zobowiązany jest dostarczenia do biblioteki odkupionego podręcznika przed zakończeniem danego roku szkolnego.

 

§ 4 Zwrot podręczników

 

 1. Uczniowie klas I-III SP w terminie wskazanym przez nauczyciela, uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą klasy i zwracają poszczególne części podręczników po zakończeniu pracy z nimi. Zwrotu ostatnich części należy dokonać ostatecznie na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

      2.Uczniowie klas IV-VI SP oraz gimnazjum zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych dokonują                      samodzielnie i potwierdzają podpisem w protokole.

      3.Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika,          określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.

  

Rozdział V

INWENTARYZACJA

 

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu.
 3. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

                           

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
 2. Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 3. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu biblioteki na każde ich życzenie.
 4. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 5. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 6. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

                                                                                                          

   

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PZSJedrzejow
e-mail: pzsjedrzejow@grodkow.pl
Data publikacji: 2015-09-01 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-16 21:37Aktualizacja dokonana przez:

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

"A ja nie chcę być księżniczką", Grzegorz Kasdepke

"Bella i lśniąca perła"

"Bajki o księżniczkach"

"Czarownica i ryba", Maja Strzebońska

"Bajki z zagadką", Ewa Stadtmuller

"Akademia wyobraźni", Edyta Łaszkiewicz

seria Czytam bez mamy
seria Okropny Maciuś, Małgorzata Strękowska - Zaremba

książki popularno-naukowe: "Dinozaury" oraz "Zwierzęta Polski"

Seria  Czytam sobie  - Wydawnictwo Egmont Polska

to książki dla dzieci w wieku 5-7 lat,  wspierające naukę czytania. Nauka ta jest  podzielona na  3 poziomy i zaczyna się od składania wyrazów z liter (Poziom 1), następnie z sylab (Poziom 2),  by wreszcie czytać  płynnie całe zdania (Poziom 3).  Teksty dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka  budują w nim poczucie sukcesu, a w konsekwencji motywacji do  dalszej nauki czytania. Każda  z książek zawiera pytania pomocnicze, dzięki którym rodzic czy nauczyciel sprawdzi zrozumienie tekstu przez dziecko, a dołączone naklejki motywacyjne zachęcą je do samodzielnego czytania.

                Poziom 1  -  Składam słowa (  150 - 200 wyrazów w tekście, krótkie zdania, 23 podstawowe głoski w tekście czytanym, ćwiczenie głoskowania)
                Poziom 2 -   Składam zdania (800-900 wyrazów w tekście, dłuższe zdania, także złożone; elementy dialogu, 23 podstawowe głoski oraz 'h", ćwiczenie sylabizowania)

                Poziom 3 -   Połykam strony (2500 - 2800 wyrazów w tekście, użyte wszystkie głoski, dłuższe i bardziej złożone zdania, alfabetyczny słownik wyrazów trudnych)

  

Książki  z serii Czytam sobie dostępne w bibliotece szkolnej:

 

POZIOM 1

    "Figle w fokarium",  Marcin Sendecki,

    "Star Wars. Droga mocy", Zofia Stanecka

    "Psotny Franek", Agnieszka Frączek

 

POZIOM 2
    "Babula Babalunga",  Joanna Jagiełło

    "Oko w oko z diplodokiem", Joanna Jagiełło

 

POZIOM 3

    "Mecz o wszystko",  Ewa Nowak
    "Jezioro łabędzie", Ewa Nowak
               

 

 

Więcej informacji o książkach z serii Czytam sobie oraz akcji pod tym samym tytułem znajdą Państwo na stronie http://czytamsobie.pl/

 
"Tajemnicze przygody Meli"
Autor: Maciej Orłoś
wiek: 5 +

Czy ktoś nie zna Macieja Orłosia? Okazał się nie tylko świetnym dziennikarzem, ale również pisarzem.

"Tajemnicze przygody Meli" to zbiór krótkich opowiadań o przygodach pięcioletniej Meli, która za sprawą magicznego bursztynu, który otrzymała od dziadka, doświadcza ciekawych i magicznych przygód. Opowiedziane historie nie tylko bawią, ale uczą właściwych zachowań. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie przejść przez ulicę,  dlaczego nie wolno oddalać się od mamy, a wszystko za sprawą magicznego bursztynu i fantastycznych postaci jak wróżka czy krasnoludek. Ogromną zaletą książki jest język zrozumiały dla młodych czytelników i ciekawe ilustracje. Bardzo dobra literatura na długie, jesienne wieczory spędzone razem z dzieckiem.

                                                                                                                      recenzja: Marzena Smoter


"Zielony i Nikt"
Autor: Małgorzata Strzałkowska
wiek: 7+

Baśniowa przypowieść, ciekawe ilustracje przenoszą  młodego czytelnika na leśną polanę, na której  znajduje się studnia. Na jej dnie mieszkał Nikt. Studnia była całym jego światem, aż do czasu, gdy pewnego ranka zajrzał do niej Zielony.

 


"Most do Terabithii"
Autor: Paterson Katherine
wiek: 11+

"Terabithia to sekretna kraina, do której można dostać się jedynie za pomocą zaczarowanej liny zawieszonej dawno temu na drzewie rosnącym na brzegu rzeki. Władcami tej twierdzy w środku lasu są Jess i Leslie. Terabithia jest ich tajemnicą. Strzegą jej i walczą o nią. Jednak pewnego dnia wydarzy się coś, co wszystko zmieni…
Na podstawie "Mostu do Terabithii" powstał film, zrealizowany przez producentów "Opowieści                z Narnii", do którego zdjęcia kręcono w Nowej Zelandii, a fascynujący świat Terabithii ożywili montażyści "Władcy Pierścieni".

Katherine Paterson stworzyła niezapomnianą książkę o przyjaźni i potędze wyobraźni,                             o odwadze i walce o swoje miejsce w świecie, o przełamywaniu barier i o byciu sobą!"

                                                                                                                                                         źródło: www.naszaksiegarnia.pl
"Arka czasu"
Autor:  Marcin Szczygielski
wiek 11+

Grand Prix w III Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

"Rafał niebawem skończy dziewięć lat. Mieszka w Dzielnicy. Nie chodzi do szkoły i nie ma przyjaciół, bo wszyscy tu nieustannie wprowadzają się lub wyprowadzają. Dziadek, który się nim opiekuje, całymi dniami wędruje po Dzielnicy i gra na skrzypcach, aby zarobić na życie. Dlatego chłopiec najczęściej jest sam. Sam – ale nie samotny, bo ma książki i bibliotekę – jedyne miejsce w Dzielnicy, gdzie wolno mu chodzić samemu. Pewnego dnia bibliotekarka wypożycza mu powieść „Wehikuł czasu“ Herberta George’a Wellsa, a ta lektura odmienia życie Rafała i staje się początkiem wielkiej, niebezpiecznej przygody."

"Historię Rafała czyta się jednym tchem. Zupełnie tak, jakby się oglądało świetnie nakręcony film sensacyjny. Autor, dzięki umiejętnemu operowaniu językiem zrozumiałym także dla najmłodszych czytelników, prowadzi narrację w tak wciągający sposób, że nawet nie wiadomo kiedy czytelnik przenosi się na ulice okupowanej Warszawy i na żywo ogląda opisywane sytuacje.

Ale wojna jest tu w zasadzie tylko tłem. Arka czasu to przede wszystkim opowieść o tym, co                  w życiu najważniejsze – o miłości, braterstwie, oddaniu, uczciwości i nadziei, która nie umiera nawet w tragicznych czasach.

Lektura obowiązkowa. Szczególnie dla tych, którzy cenią sobie wspólne czytanie z dziećmi".

Krzysztof  Ziemiec

                                                                                                                          źródło: www.latarnik.com.pl
"Córka czarownic"
Autor: Dorota Trakowska
Wiek: 12+

"Arcydzieło o dojrzewaniu, pierwsza udana próba doścignięcia mistrzów gatunku, takich jak Tolkien czy Le Guin —tak pisze krytyka o tej niezwykle poczytnej baśni fantasy o oryginalnej fabule i skomplikowanej dramaturgii. Tytułowa córka Czarownic to potomkini królewskiego rodu, przygotowywana od dzieciństwa po wiek dojrzały przez pięć Czarownic do trudnej sztuki uwolnienia kraju z rąk Najeźdźców i do rządzenia.

Będąc doskonałą lekturą dla czytelników w każdym wieku, jest równocześnie niezwykle ambitnym utworem w swoim gatunku. Wpisana w roku 1994 na Światową Listę im. H. Ch. Andersena, znalazła się wśród najlepszych książek świata dla dzieci i młodzieży".
 

                                                                                                               źródło: www.wydwnictwoliterackie.pl


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PZSJedrzejow
e-mail: pzsjedrzejow@grodkow.pl
Data publikacji: 2016-09-30 21:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-24 21:04Aktualizacja dokonana przez:

Konkursy

 

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczo - plastycznego "Ilustracja do wiersza Jana Brzechwy" dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej

10  listopada  zaprezentowano prace  zgłoszone do konkursu i nagrodzono laureatów.

W konkursie wzięło udział 32 uczniów:

                kl. 1 - 5 uczniów
                kl. 2a - 7 uczniów
                kl. 2b -  10 uczniów
                kl. 3b - 8 uczniów
               

A oto laureaci:

I miejsce:            Bartosz Stupiński                kl. 1
                               Małgorzata Broda,          kl. 2b
                               Filip Hudy,                     kl. 2b

II miejsce:          Agata Piotrowicz,                 kl. 1
                               Klara Jakubowska,         kl.2a
                               Hanna Wiewióra,            kl. 2b

III miejsce:         Paulina Kałużna,                 kl. 1
                               Maja Tetłak                   kl. 2a
                               Karolina Miller                kl. 3b

 

Wyróżnienia:    Martyna Łącka (kl. 2b), Sebastian Kobylarczyk (kl. 2a),  Bartosz Nalepa (kl. 2b), Ewa Kastelik (kl. 2b)

 

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.


 

KONKURS PLASTYCZNY:  " Miś, mój przyjaciel" ( dla  dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klas 1-3 SP)

Biblioteka szkolna ogłasza  coroczny konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, obchodzonego 25 listopada.  Główną bohaterem prac jest MIŚ, ten  z  książek lub dziecięca przytulanka :)

Regulamin konkursu:

                1) Kategorie wiekowe ( prace będą oceniane oddzielnie w poszczególnych kategoriach)
                               - dzieci z oddziałów przedszkolnych,
                               - uczniowie kl. 1 - 3 szkoły podstawowej.

                2) Termin składania prac: prace należy składać w bibliotece szkolnej do 22 listopada.

                3)  Kryteria oceny: pomysł,  różnorodność zastosowanych technik, estetyka wykonania.

                4)  Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe,  a  wszyscy uczestnicy dodatkową ocenę z plastyki :)


KONKURS LITERACKI  dla uczniów kl. 4 -6  SP na najciekawsze opowiadanie, którego głównym bohaterem                 będzie miś.

 

Regulamin konkursu:

                1) Termin składania prac:            do 22 listopada (prace należy składać w bibliotece szkolnej)
                2) Kryteria oceny:                           treść, poprawność stylistyczna i ortograficzna.
                3) Nagrody:                                       ocena z języka polskiego oraz nagrody książkowe.

 

Zapraszam do udziału w konkursie.


 

Konkurs plastyczno - techniczny "Bożonarodzeniowe dekoracje"  dla uczniów kl. 4 - 6. 

 

 1. Termin składania prac: 10 grudnia (w bibliotece szkolnej),
 2.  Do dekoracji świątecznych zaliczamy różnego rodzaju stroiki,  ozdoby choinkowe, girlandy, itp.
 3. W pracach należy wykorzystać  wyłącznie: papier, styropian, materiały przyrodnicze (np. elementy drewniane,  szyszki, orzechy, suszone trawy, jemioła, itp.) oraz produkty takie, jak: ryż, makaron, itp.                         Nie można używać gotowych, kupionych  elementów  dekoracyjnych.

Zapraszam do biblioteki i wypożyczenia książek albo wykorzystania zasobów Internetu, które mogą być dla Was inspiracją do wykonania wspaniałych dekoracji świątecznych.

 


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PZSJedrzejow
e-mail: pzsjedrzejow@grodkow.pl
Data publikacji: 2016-11-11 20:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-20 18:58Aktualizacja dokonana przez: