Informacje Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców przy Publicznym Zespole Szkol w Jedrzejowie

I. PODSTAWA PRAWNA

Radę Rodziców powołuje się na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. Nr 95 z pozn. zm.) II. CELE I ZADANIA 1. Celem i zadaniem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

II.Szczególnym celem Rady rodziców jest:

 1. pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspmagania realizacji celów i zadń szkoły,
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad uzytkowania tych funduszy,
 3. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, a wśród nich:

III. ORGANIZACJA DZIAŁANIA

Regulamin wyboru do Rady Rodziców:

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Wybory są ważne bez względu na frekwencję.
 3. Rodzice uczniów danego oddziału wybierają spośród siebie Radę Oddziałową. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Jedno dziecko w oddziale może być reprezentowane w wyborach przez jednego rodzica.
 5. Wybory przeprowadza Komisja Skrótacyjna wybrana spośród rodziców uczniów danego oddziału. W skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci do Rady Oddziałowej
 6. Wybory odbywaja się w głosowaniu tajnym.
 7. Osoba, która otrzymała największą liczbę głosów reprezentuje rodziców tego oddziału w Radzie Rodziców.
 8. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
 9. W przypadku odejścia w czasie roku szkolnego z Rady Rodziców przedstawiciela Rady Oddziału, do Rady Rodziców wchodzi kolejna osoba z Rady Oddziału.
 10. Wychowawcy klas podają niezwłocznie nazwisko reprezentanta Rady Oddziału do Rady Rodziców Dyrektorowi Szkoły.
 11. Pierwsze posiedzenie Rady Rodiców zwołuje Dyrektor Szkoły nie później niż 14 dni od daty wyborów do Rad Oddziałowych.


Regulamin wyboru władz Rady Rodziców:

 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera spośród siebie:
  • Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz,
  • Komisję Rewizyjną (min. 2 osoby)
 2. Władze Rady rodziców (pkt.1) wybierane są na pierwszym zebraniu, przez członków Rady.
 3. Wybory przeprowadza Komisja Skrótacyjna wybrana spośród członków rady. W skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci do władz.
 4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
 5. Osoby, które uzyskały największą liczbę głosów obejmują odpowiednio funkcje:
  • przewodniczącego,
  • zastępcy przewodniczącego,
  • skarbnika,
  • sekretarza,
  • członkowie Komisji Rewizyjnej.
 6. Kadencja Rady rodziców trwa jeden rok szkolny.

IV. RAMOWY PLAN PRACY

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. Zebranie plenarne może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców, Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.
 2. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. Na posiedzenie prezydium zaprasza się Dyrektora Szkoły i inne osoby.
 3. Posiedzenia prezydium są protokołowane.
 4. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej sa obligatoryjne (dwa razy w roku) przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców i prezydium.

V. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZU

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  • ze składek rodziców
  • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i innych,
  • z dodchodów imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
  • z działalności gospodarczej.
 2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady rodziców na rok szkolny...", zatwierdzonego każdorazowo przez zebranie plenarne Rady rodziców.
 4. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym "Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców".

VI. OBSŁUGA KSIEGOWO-RACHUNKOWA

 1. Obsługą księgowo-rachunkową funduszu Rady Rodziców, prowadzeniem księgowości oraz obsługa rachunkową użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zajmuje się skarbnik Rady Rodziców.
 2. Prezydium zakłada w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania wypłat i przelewów.
 3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Tryb wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły: na zebraniu Rady Rodziców wybiera sie w tajnym głosowaniu dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej.
 2. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania Dyrektora Szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
 3. Rada Rodziców przez różne formy swojego działania, zapewnia realiację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w rozdz. IV tego regulaminu.
 4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:"RADA RODZICÓW przy Publicznym Zespole Szkol w Jedrzejowie"
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PZSJedrzejow
e-mail: pzsjedrzejow@grodkow.pl
Data publikacji: 2012-11-12 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-12 12:57Aktualizacja dokonana przez: